Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Vraagverheldering en samenwerkingsrelatie

Kern

Vraagverheldering

Ga een constructieve samenwerkingsrelatie aan met ouders en jeugdige. Neem een basishouding van onvoorwaardelijke positieve waardering, echtheid en empathie aan. Formuleer gezamenlijk de hulpvraag en de kern van de problematiek, en neem samen met ouders en jeugdige een besluit over het vervolgtraject:

  • Bij een alledaags of licht probleem geef je voorlichting of advies en adviseer je over de inzet van het sociaal netwerk en/of een lichte interventie.
  • Bij een acuut bedreigende situatie voor de jeugdige zet je direct een crisisinterventie in en/of raadpleeg je de Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming.
  • Als nog onvoldoende duidelijk is wat de aard en/of ernst van de problemen is, adviseer je om gericht verdere informatie te verzamelen (dan volgt de fase van probleem- en krachtenanalyse).

Specifiek voor hulpverlening in het gedwongen kader: investeer in de samenwerkingsrelatie met ouders en jeugdige en zoek naar een gezamenlijke visie op de informatie die er bij de start van een jeugdbeschermingsmaatregel ligt (raadsrapport, beschikking van de kinderrechter).

Leg de verzamelde informatie en gezamenlijke conclusies vast en neem deze op in het dossier. Maak afspraken met ouders en jeugdige over het verstrekken van gegevens aan andere zorgverleners en/of de aanmelder.

Dit hoofdstuk gaat in op de uitgangsvraag:

Hoe kunnen jeugdprofessionals het beste een samenwerkingsrelatie aangaan en de vraag van ouders en jeugdige verhelderen?

Het beslisproces start met de vraagverheldering van jeugdige en/of ouders. Tijdens het eerste contact tussen de jeugdprofessional en de jeugdige en/of ouders is het tevens van belang dat de jeugdprofessional een positieve en constructieve samenwerkingsrelatie aangaat (ook wel (werk)alliantie genoemd). Deze samenwerkingsrelatie blijft gedurende het hele proces een aandachtspunt voor de jeugdprofessional; het is essentieel dat de jeugdprofessional regelmatig aan ouders en jeugdige vraagt hoe zij de samenwerking zien en hun vraagt feedback te geven op de manier waarop hij met hen omgaat.

De vraagverhelderingsfase
Inleiding
Reageer!