Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

2. Samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders en jeugdige

Professionele expertise én ervaringsdeskundigheid

De dialoog vereist twee dingen van professionals. Enerzijds moet deze zijn handelen, overwegingen en beslissingen helder kunnen uitleggen en onderbouwen vanuit zijn professionele expertise. Anderzijds moet de professional ouders en jeugdigen expliciet vragen naar hun mening, gedachten en ideeën. Dit resulteert erin dat genomen besluiten een combinatie van professionele expertise en ervaringsdeskundigheid van ouders en jeugdigen zijn. In een kenniskring met jeugdprofessionals is verkend wat beslissen in dialoog van professionals, maar ook van ouders en jeugdigen vraagt. De stappen in het proces zijn gebaseerd op de stappen van shared decision making en staan in de lijst hieronder. Daarbij gaat het om samenhang, wederkerigheid en ruimte voor het proces dat ouders en jeugdigen nodig hebben om tot een gezamenlijk besluit te komen.

Stappen in gezamenlijke besluitvorming

  • Welkom: heet ouders en jeugdigen welkom. De professional legt uit dat hij op basis van gelijkwaardigheid wil werken en wat de bedoeling is van het gesprek.

  • Vraagverheldering: de professional vraagt welke vragen of problemen ouders en jeugdige ervaren.

  • Probleem- en klachtenanalyse: professional brengt problemen eventueel verder in kaart, bespreekt het probleem en gaat na of ouders en jeugdige de informatie begrijpen.

  • Doelen opstellen: de professional vraagt ouders en jeugdige wat zij willen bereiken of veranderen.

  • Beslissen over hulp: de professional bespreekt de oplossingen of behandelmogelijkheden, vraagt aan de ouders en jeugdige hoe zij hierin staan en beslissen samen welke oplossing of het behandeling het beste past.

… Meer

Bekijk het volledige stappenplan in de richtlijn.

Familiegroepsplan

In dit kader is ook het familiegroepsplan van belang. Hierin ligt vast wat ouders zelf kunnen doen, wat zij met hulp van mensen uit hun omgeving kunnen doen, welke concrete doelen ze daarbij willen behalen en welke professionele hulp en ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Lees meer in de Factsheet Familiegroepsplan en in paragraaf 6.3.

Aspecten in de samenwerking
Participatie van jeugdigen
Reageer!