Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Het beslisproces

Kern

Het beslisproces

Beoordeel samen met ouders en jeugdige wat de aard en ernst van hun vraag of probleem is en beslis samen over de best passende hulp. Zorg dat je als professional op de hoogte bent van de ontwikkelings- en opvoedingsopgaven, en de belangrijke aandachtspunten in het beoordelen van de aard en ernst van problemen kent. Zorg dat je beschikt over een open, empathische houding en analytische, gespreks-, en schrijfvaardigheden. Doorloop het besluitvormingsproces aan de hand van de volgende stappen:

  • 1. vraagverheldering;
  • 2. probleem- en krachtenanalyse (indien nodig);
  • 3. doelen opstellen;
  • 4. beslissen over passende hulp;
    • 4a. verkennen en mobiliseren van het sociaal netwerk rond het gezin;
    • 4b.  beslissen over de inzet van professionele hulp;
  • 5. uitvoeren van de hulp;
  • 6. evalueren van de resultaten van de hulp en beslissen over vervolg of beëindiging.

Voer elke stap in dialoog met de ouders en/of de jeugdige uit. De uiteindelijke beslissing over de inzet van hulp (het sociale netwerk, school of professionele hulp) is een gezamenlijke weging (door de jeugdprofessional, ouders en jeugdige) van kennis over ‘wat werkt’, praktijkervaring en voorkeuren van ouders en jeugdige, rekening houdend met aanmeldingsreden en eventuele al lopende hulp.

Werk systematisch en transparant, verzamel niet meer informatie dan nodig is, maak gebruik van gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten, spreek cruciale beslissingen van tevoren door met de gedragswetenschapper en houd aandacht voor de veiligheid van de jeugdige, de motivatie van ouders en jeugdige en de betrokkenheid van het sociale netwerk.

Zorg óók bij hulpverlening in het gedwongen kader voor gezamenlijke besluitvorming met ouders en jeugdigen.

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende uitgangsvraag:

Het besluitvormingsproces in de zorg voor jeugd heeft een cyclisch karakter: welke fasen/activiteiten en beslissingen kunnen hierin onderscheiden worden?

Beslismodellen: processtappen
Inleiding
Reageer!