Richtlijn Residentiële jeugdhulp wordt verbreed

De richtlijn Residentiële jeugdhulp is momenteel in herziening. Bij de herziening wordt uitgegaan van de definitie van ‘jeugdhulp met verblijf’ die in de Jeugdwet beschreven staat. De richtlijn wordt daarmee voor een bredere groep jeugdprofessionals van toepassing. 

Nieuwe definitie
Bij de herziening is besloten om uit te gaan van deze definitie van jeugdhulp met verblijf:

“Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, waarbij de jongere formeel niet thuis bij het eigen gezin overnacht. Ook verblijf in logeerhuizen en andere verblijfsvormen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen daarmee onder jeugdhulp met verblijf. Jeugdhulp met verblijf is zoveel mogelijk gericht op zo thuis mogelijk opgroeien en toekomstperspectief.”

Verbreding
Met deze definitie wordt de richtlijn verbreed. De richtlijn wordt voor jeugdprofessionals in veel verschillende zorgvormen van toepassing. Van een logeer- en gezinshuizen tot high intensive care jeugd. Pleegzorg is ook een vorm van jeugdhulp met verblijf, maar omdat pleegzorg een eigen kwaliteitskader en richtlijn heeft, wordt pleegzorg buiten de inhoud van de richtlijn Jeugdhulp met verblijf gehouden.

Zo thuis mogelijk
Centraal in de richtlijn staat het bevorderen van een zo gewoon mogelijke ontwikkeling, het bevorderen van zelfregulerend emotioneel vermogen en het opdoen van positieve leerervaringen in relationele interacties. Het pedagogisch klimaat is hierbij van belang. Dit vormt een vertrekpunt om (sociale) veiligheid te creëren.

Verder is het doel om de domeinen zorg en onderwijs sterker met elkaar te verbinden. Hiermee wordt het belang van sociale ontwikkeling en het doorzetten van het gewone leven benadrukt.

Verwacht zomer 2024
Tijdens de herzieningsperiode vormt de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals. De publicatie van de herziene richtlijn wordt rond de zomer van 2024 verwacht.

Lees hier meer over de herziening van de richtlijn.

Reageer!