Richtlijn Radicalisering

Jeugdprofessionals ervaren knelpunten bij de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Daarom is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn hierover.

Uitgangsvragen

Aan de hand uitgangsvragen geeft de toekomstige richtlijn aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het signaleren en aanpakken van radicalisering bij jeugdigen. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:

 • Wat zijn verschillende vormen van radicalisering?
 • Aan welke signalen herkennen professionals dat een jongere radicaliseert?
 • Hoe gaan professionals met jongeren in gesprek over signalen die mogelijk wijzen op radicalisering?
 • Welke organisaties spelen een rol bij preventie, duiding en aanpak van radicalisering en hoe kunnen professionals hiervan gebruikmaken?

Een volledig overzicht van de uitgangsvragen is te vinden in de knelpuntenkaart. De knelpuntenanalyse is uitgevoerd door de Argumentenfabriek.

Projectteam, ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep

Projectteam

 • Drs. R. (Ron) van Wonderen, Verwey-Jonker Instituut: projectleider
 • Dr. S. (Stijn) Sieckelinck, Hogeschool van Amsterdam: expert
 • M. (Mehmet) Day, MSc., Verwey-Jonker Instituut: onderzoeker
 • T. (Tom) Nijs, MSc., Verwey-Jonker Instituut: onderzoeker
 • Dr. O. (Onno) de Zwart, Verwey-Jonker Instituut: adviseur
 • Dr. A. (Annebregt) Dijkman, Sherazade Advies: expert

Ontwikkelwerkgroep

 • Prof. Dr. C. (Chris) Kuiper, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: voorzitter
 • drs. S. (Sandra) Pantelić, Raad voor de Kinderbescherming: namens NIP
 • Y.E. (Yanthe) Gunther MSc, Jeugdbescherming west | Zuid-Holland: namens NVO
 • T.B. (Tobias) Baruch, Jeugdbescherming Regio Amsterdam: namens BPSW
 • F.A. (Fabienne) Leeflang, Gemeente Haarlemmermeer: namens BPSW
 • Mr. L. (Lydia) Janssen, zelfstandige: juridische expertise
 • S. (Sandra) van Eck, R-Newt: jongerenwerk, expert online
 • S. (Sibel) Kunst-Demir, R-Newt, Contour de Twern: jongerenwerk, wetenschap
 • C. (Catherine), Landelijk Steunpunt Extremisme: praktijkexpertise behandeling
 • J.G. (Johan) Cats, Opleidingsinstituut DJI Ministerie van Justitie en Veiligheid: opleidingsexpertise
 • H. (Hannes) van de Ven, MSc, Nederlands Jeugdinstituut: verbinding NJi-inhoud
 • Drs. M.A. (Marianne) Berger, Nederlands Jeugdinstituut: procesbegeleiding vanuit project Richtlijnen

Daarnaast is een klankbordgroep betrokken. Die bestaat voornamelijk uit praktijkprofessionals en wordt vooral geraadpleegd rond onderwerpen waar een brede consensus onder professionals van belang is.

Planning

Het ontwikkeltraject is begin 2022 gestart. De proefimplementatie en commentaarfase zijn in december 2023 gestart en lopen door tot eind maart 2024. Na verwerking van de feedback wordt de richtlijn in de zomer van 2024 aangeboden aan de beroepsverenigingen ter autorisatie. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in het najaar van 2024 gepubliceerd kan worden.

Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Meer informatie?

Lees hier meer over het proces van richtlijnontwikkeling.

Heb je een vraag, een suggestie of een tip? Neem contact met ons op.

Reageer!