Richtlijn Crisisplaatsing in herziening

Start herziening: juni 2023
Geplande afronding herziening: september 2024 

De richtlijn Crisisplaatsing is ontwikkeld in de periode van 2013 tot 2015. Nieuwe ervaringen, ontwikkelingen en onderzoeken maken het noodzakelijk om de richtlijn te actualiseren. We zijn begonnen met een inventarisatie van knel- en verbeterpunten aan de hand van een online vragenlijst. Ook is gericht geïnventariseerd of aanbevelingen in de huidige richtlijn aansluiten bij de praktijk. De herziening bevindt zich nu in de commentaarfase en is naar verwachting september 2024 afgerond. Tijdens de herzieningsperiode blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals. 

Lees meer over de verschillende stappen in een herziening. 

Aanleiding

De richtlijn Crisisplaatsing is als aparte richtlijn naast de richtlijn Uithuisplaatsing ontwikkeld, omdat uithuisplaatsing in een crisissituatie een specifieke aanpak vraagt. De wens is dat de richtlijn Crisisplaatsing een integraal onderdeel wordt van de onlangs herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Dit komt omdat crisisplaatsing een specifieke vorm van uithuisplaatsing is. Inhoudelijk sluit het thema crisisplaatsing dan ook helemaal aan bij de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Een integratie geeft overzicht voor jeugdprofessionals en zorgt voor verbinding tussen de onderwerpen die in beide richtlijnen aan bod komen. Deze samenhang komt de hulp aan ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing (in een crisissituatie) te maken krijgen ten goede.

Wat is het doel?

De herziening levert een nieuw, up-to-date hoofdstuk op voor de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Het hoofdstuk gaat specifiek in op de bijzondere situatie van een (dreigende) uithuisplaatsing in een crisissituatie. Waar de hulpverlening of uithuisplaatsing in een crisissituatie overgaat in reguliere (planbare) hulpverlening of uithuisplaatsing, wordt verwezen naar andere hoofdstukken uit de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een combinatie van inzichten uit onderzoek en praktijk, maar ook van cliënten en ervaringsdeskundigen.   

In het hoofdstuk is ook aandacht voor samenwerking met het sociale netwerk van gezinnen en andere betrokken professionals (onderwijs, basisvoorzieningen, jeugd- en jongerenwerk) en samenwerking met jeugd- en volwassen-GGZ om eventuele aard en ernst van psychische problematiek in te schatten en te behandelen.

Update februari 2024: hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ in commentaarfase

In 2023 is de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd. Aanvullend op deze richtlijn is het hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ geschreven. Dit hoofdstuk vormt een herziene versie van de oorspronkelijke richtlijn Crisisplaatsing en wordt bij publicatie opgenomen in de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Dit hoofdstuk wordt nu ter commentaar voorgelegd aan de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW. Na weging en verwerking van het commentaar door de ontwikkelaars in samenwerking met de herzieningswerkgroep bieden we de richtlijn aan ter autorisatie door de beroepsverenigingen.

Reageer!