Residentiële jeugdhulp

4. Vasthouden van resultaten na vertrek uit de residentiële jeugdhulp

Inleiding

Bij het vertrek van jeugdigen uit de residentiële instelling zijn er over het algemeen positieve resultaten te zien. Op de langere termijn lijken de behaalde resultaten echter af te nemen. Op het moment van vertrek zijn de problemen van jeugdigen vaak verminderd, maar zijn de problemen meestal nog niet over. Gezien de ernst van de problemen van jeugdigen die in residentiële voorzieningen zijn opgenomen, bestaat er vaak nog behoefte aan behandeling nadat zij de residentiële hulp verlaten.

De situatie bij vertrek uit de residentiële instelling is niet voor alle jeugdigen gelijk. De behaalde resultaten bij vertrek zijn verschillend waardoor de behoefte aan ondersteuning bij vertrek eveneens varieert. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen jeugdigen die de residentiële hulp verlaten:

  • those moving on. Deze groep jeugdigen heeft baat gehad bij de hulp en beschikt over voldoende veerkracht om de eisen die het leven aan hen stelt vaardig tegemoet te treden. De voorbereiding op het vertrek is stapsgewijs verlopen en hun vertrek was gepland. Deze groep is goed in staat gebruik te maken van hulp die hun wordt geboden;

  • de survivors. Deze groep ondervindt meer moeilijkheden bij en na het verlaten van de residentiële instelling. Vaak is sprake van een ongepland vertrek. Deels door de steun van een sociaal netwerk kunnen ze zich toch redden;

  • de strugglers of victims. Zij ervaren tijdens en na het verlaten van de residentiële instelling veel moeilijkheden. De geboden hulp heeft niet kunnen bijdragen aan een afname van hun problemen. Strugglers hebben merendeels een zeer problematische opvoedingssituatie gehad en kampen met onthechting. Ze kennen veel emotionele en gedragsproblemen die tot ver in hun volwassen jaren kunnen optreden.

… Meer

De strugglers zijn blijvend aangewezen op ondersteuning en hulp. Maar ook those moving on en de survivors hebben begeleiding nodig bij het opbouwen van een leven na de residentiële behandeling. Wel kan de begeleiding voor hen korter en minder intensief zijn dan voor strugglers. Ook de omstandigheden waarin jeugdigen na vertrek terechtkomen zijn divers. Bijna de helft van de jeugdigen gaat na vertrek uit een residentiële instelling weer thuis wonen, een klein deel gaat zelfstandig wonen. De overige jeugdigen gaan naar een andere voorziening of alternatief gezin.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze behaalde resultaten behouden kunnen worden bij jeugdigen die de residentiële hulp verlaten en weer terugkeren naar huis of zelfstandig gaan wonen. Uit onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat het voor het behouden van positieve resultaten na vertrek belangrijk is dat al tijdens het verblijf in de instelling het vertrek goed wordt voorbereid en dat na vertrek hulp beschikbaar is.

Voorbereiding tijdens het verblijf in de instelling
Inleiding
Reageer!