Problematische gehechtheid

Signalering en diagnostiek

Screeningsinstrumenten

De volgende instrumenten kunnen worden ingezet wanneer problematische gehechtheid wordt vermoed. Aanwijzingen voor een vermoeden worden gegeven in de conclusie van dit hoofdstuk.

  • Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag: Dit is een checklist die samen met de ouders kan worden ingevuld, eventueel op basis van een gedragsobservatie van de jeugdige. Bekijk de checklist in  bijlage 4 (pdf) van de Richtlijn Problematische gehechtheid.
  • Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI): Dit is een korte vragenlijst met twintig items, die door de ouder ingevuld kan worden. Er zijn twee leeftijdsversies: de AISI 2-5 voor twee- tot vijfjarigen en de AISI 6-12 voor zes- tot twaalfjarigen. De vragenlijst meet hechtingsproblemen als geheel, en daarnaast worden scores gegeven voor de verschillende gehechtheidsstijlen (vermijdend, ambivalent, of gedesorganiseerd).
  • Atttachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5): Dit is een korte vragenlijst die inzicht geeft in de wijze waarop de ouder de gehechtheidsrelatie met zijn kind (in de leeftijd van 2- 5 jaar) ervaart. De ARI-CP 2-5 is tot stand gekomen als de opvolger van de AISI 2-5.
  • Child Behaviour Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR) en Teacher’s Report Form (TRF): Deze vragenlijsten kunnen worden ingezet als algemeen screeningsinstrument zodat duidelijk wordt welke gedragsproblemen aan de orde zijn bij een jeugdige. De CBCL is bedoeld voor ouders, de YSR voor jeugdigen vanaf 11 jaar, en de TRF voor leerkrachten. Voor LVB-jeugdigen is de Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG) geschikter dan de CBCL.
  • Emotional Availability Scales (EAS): Dit zijn observatieschalen waarmee sterke en zwakke kanten van de ouders in de omgang met hun zoon of dochter beoordeeld kunnen worden. Ook de responsiviteit van de jeugdige (d.w.z. de mate waarin hij reageert op de ouder) kan met deze schalen beoordeeld worden.
Diagnostische instrumenten
Inleiding
Reageer!