Problematische gehechtheid

Preventie en interventie

Preventieve interventies voor specifieke risicogroepen

Onderstaande interventies zijn preventief in de zin dat ze een veilige gehechtheidsrelatie bij jonge kinderen (van nul tot zeven jaar) beogen te stimuleren. Belangrijkste verschil met hierboven genoemde interventies is dat deze interventies bedoeld zijn voor ouders en kinderen die tot specifieke risicogroepen behoren, zoals moeders met een depressie (Ouder-baby interventie), ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen (PCIT) of gezinnen waar sprake is van mishandeling of verwaarlozing (NIKA).

Mentalization Based Treatment voor kinderen (MBT-K) is specifiek bedoeld voor jeugdigen met ernstige gehechtheidsproblemen, en is nog niet in de DEJ opgenomen. Omdat de interventie wel door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) vermeld wordt, nemen we de interventie hier op. Alle interventies worden aangeboden door aanbieders van specialistische jeugdhulp, met uitzonderling van Voorzorg dat door een JGZ-verpeegkundige wordt uitgevoerd.

Interventies

In de pdf van de richtlijn is een tabel opgenomen met meer informatie over de interventies.

Ouder-baby interventie

 • Erkenningsniveau: effectief volgens goede aanwijzingen.
 • Doel: het verbeteren van de sensitieve responsiviteit bij de moeder.
 • Doelgroep: moeders van een baby tot en met 12 maanden met een (post-partum) depressie.

VoorZorg (in de JGZ)

 • Erkenningsniveau: effectief volgens goede aanwijzingen.
 • Doel: extra steun bieden aan een specifieke risicogroep om de ontwikkelings- en gezondheidskansen van het kind te vergroten, en het risico op kindermishandeling te verkleinen.
 • Doelgroep: jonge, aanstaande moeders die bij aanvang niet langer dan 28 weken zwanger zijn en behoren tot een zogenaamde hoog-risicogroep.

PCIT

 • Erkenningsniveau: effectief volgens eerste aanwijzingen.
 • Doel: verbetering van de ouder-kind-interactie zodat gehoorzaamheid van de jeugdige erop vooruit gaat.
 • Doelgroep: ouders van jonge jeugdigen (2-8 jaar) met ernstige gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

NIKA

 • Erkenningsniveau: goed onderbouwd
 • Doel: het voorkomen of verminderen van een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie.
 • Doelgroep: gezinnen waarbij sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico’s in de opvoedingscontext en waarbij de opvoeder ‘verstorend opvoedgedrag’ laat zien t.o.v. jonge kind (0-6 jaar).

MBT-K

 • Erkenningsniveau: niet erkend (Databank Effectieve Jeugdinterventies). Wordt wel vermeld op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)
 • Doel: het vergroten van het vermogen om te mentaliseren, bij zowel kind als diens ouder(s), zodat de vorming van een veilige ouder-kind relatie gestimuleerd wordt.
 • Doelgroep: ouders van pleeg – of adoptie kinderen en jongeren vanaf 4 jaar, bij wie (ernstige) hechtingsproblematiek vermoed wordt, negatieve gevoelens over zichzelf en/of anderen; angst- stemmingswisselingen; of (zelf)destructief gedrag.
Interventies voor behandeling jeugdigen vanaf zeven jaar
Preventieve interventies voor jonge kinderen
Reageer!