Verkenning richtlijn Radicalisering

18 maart 2021 - Jeugdprofessionals ervaren knelpunten in preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Dit is aangegeven vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Nederlands Jeugdinstituut verkent, in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), of een richtlijn kan bijdragen.

Onvoldoende basiskennis

Uit zowel het sociaal domein als het veiligheidsdomein komen signalen dat de basiskennis bij jeugdprofessionals onvoldoende is. Jeugdprofessionals beschikken niet over handvatten en instrumenten om op maat te kunnen handelen als sprake is van (mogelijke) radicalisering bij jongeren.

Het gaat onder andere om het interpreteren van signalen, vaststellen of er sprake is van afwijkende ontwikkeling, weten welke informatie gedeeld mag worden, het nemen van de juiste beslissingen en bieden van effectieve hulp.

Mogelijke richtlijn

Het NCTV en de ESS hebben het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd te verkennen of een richtlijn een bijdrage kan leveren. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende organisaties over de haalbaarheid en wenselijkheid van een richtlijn. Daarbij wordt nagegaan of er voldoende kennis, instrumenten en aanpakken beschikbaar zijn die in een richtlijn opgenomen kunnen worden.

Knelpuntenanalyse

Onderdeel van de verkenning is een inmiddels uitgevoerde knelpuntenanalyse onder jeugdprofessionals. Welke knelpunten ervaren jeugdprofessionals in de praktijk en welke vragen hebben zij over de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren?

De knelpuntenanalyse is uitgevoerd door de Argumentenfabriek. De uitkomsten zijn gebundeld tot een knelpuntenkaart Preventie en aanpak radicalisering.

Vervolgstappen

De resultaten van de verkenning vormen onderwerp van gesprek met beroepsverenigingen in de jeugdsector. Aan de hand hiervan volgt een besluit over de vraag of en hoe de ontwikkeling van een richtlijn Radicalisering vorm gaat krijgen.

Reageer!