Terugblik: workshop Samen ‘samen beslissen’

Hoe kun je als professional samen met ouders en jongeren tot afspraken komen over de in te zetten hulp? Deze vraag stond centraal tijdens de online workshop Samen ‘samen beslissen’ op 20 juni. Met zo’n 35 professionals gingen we aan de slag.

Betekenis ‘samen beslissen’

We hebben met elkaar nagedacht over de betekenis van ‘samen beslissen’ in onze eigen beroepspraktijk. We weten dat samen beslissen een belangrijke werkzame factor is van een geslaagd hulpverleningstraject. Hoewel iedereen dit ook graag gezamenlijk wil vormgeven, hebben we tegelijkertijd soms ook te maken met complexe vraagstukken die het uitdagend maken om deze gezamenlijkheid te bereiken en vast te houden.

Richtlijn ‘Samen beslissen’ als paraplu

We hebben stilgestaan bij de plek van de richtlijnen in onze professionele standaard en de verankering hiervan in de Jeugdwet. De richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ benaderen we als een soort paraplu boven de andere richtlijnen. De richtlijn ‘Samen beslissen’ benadrukt het belang van samenwerking in de werkrelatie met het kind, de jongere en het gezin, maar gaat ook in op het belang van samenwerking van professionals onderling. Dit inzicht hielp de deelnemers om de context van de specifieke richtlijn en de richtlijnen in algemene zin helder te hebben.

Het gebruik van de richtlijn

Vervolgens zijn we in groepen uiteengegaan, om aan de hand van casuïstiek dieper op het gebruik van de richtlijn in te gaan. Hierbij hebben we expliciet aandacht gevraagd voor de verschillende fases van hulpverlening, zoals deze ook in de richtlijn worden benoemd; fase van vraagverheldering, fase van probleem- en krachtenanalyse, fase van het opstellen van doelen en beslissen over hulp.

Inzichten en voornemens

Tot slot hebben we met elkaar teruggeblikt op de verschillende inzichten die zijn opgedaan en de voornemens die zijn geformuleerd voor de eigen werkpraktijk. Zo is aan bod gekomen dat het belangrijk is om de richtlijn zo nu en dan op te frissen, omdat dit in de dagelijkse praktijk soms naar de achtergrond kan verdwijnen. Doordat de richtlijn ‘Samen beslissen’ als een paraplu fungeert, is het goed om die nu eens eerst onder de aandacht te brengen in het eigen team. Door tijdens casuïstiekbespreking of op het moment dat er (kern)besluiten worden genomen gericht aandacht te hebben voor ‘samen beslissen’ helpen we elkaar hier alert op te zijn en dagen we onszelf en onze collega’s uit om te leren en te ontwikkelen.

Een mooie aanvulling van een aanwezige ervaringsdeskundige: ‘Het is niet te voorkomen dat professionals onderling over een cliënt spreken waar diegene zelf niet bij is. Dat is oké. Besteed vervolgens wel evenveel aandacht aan het terugkoppelen van hetgeen dat besproken is, aan de desbetreffende cliënt. Zo houd je elkaar betrokken en verantwoordelijk.’

Evaluatie

Wij kijken terug op een waardevolle en inspirerende bijeenkomst. In de evaluatie gaf het merendeel van de deelnemers aan dat zij meer kennis hebben opgedaan om samen met ouders en jongeren tot afspraken te komen over de in te zetten hulp. Ook zeggen de meeste deelnemers dat ze nu beter weten hoe ze de richtlijn ‘Samen beslissen’ kunnen gebruiken.

Met extra dank aan Patricia de Roos (jeugd- en gezinsprofessional) en Sanja Jovanivic (gedragswetenschapper) voor hun bijdrage aan de workshop.

Nog een workshop in het najaar

In het najaar organiseren we deze workshop Samen ‘samen beslissen’ nog een keer. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Reageer!