Commentaarfase herziening Uithuisplaatsing bijna afgerond

31 oktober 2022 –┬áDe herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing gaat richting afronding. Het eerste concept van de herziene richtlijn is klaar en is de afgelopen weken in een commentaarfase voorgelegd aan beroeps- en belangenorganisaties. Eind november is de herziene richtlijn klaar voor autorisatie.

De afgelopen maanden is door de ontwikkelaars en herzieningswerkgroep hard gewerkt aan de herziening. In de herzieningswerkgroep zitten praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Samen bekeken ze de bestaande richtlijn van onder tot boven: kloppen aanbevelingen nog, welke uitwerking heeft de richtlijn in de praktijk, zijn er nieuwe inzichten, interventies? Op basis hiervan is vervolgens een eerste conceptversie opgeleverd.

In gesprek met jongeren en ouders

Voor deze herziening zijn de ontwikkelaars ook in gesprek gegaan met ervaringsdeskundige jongeren. Jongeren die een uithuisplaatsing hebben meegemaakt, hebben in twee sessies belangrijke inzichten gegeven die zijn meegenomen in het concept dat er nu ligt.

Commentaarfase

De commentaarfase is een belangrijke stap in het herzieningsproces. In deze fase werd het concept van de herziene richtlijn voorgelegd aan een aantal organisaties die zich met het onderwerp bezighouden, zoals de Landelijke Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire en Defence for Children International. Ook werd input vanuit ervaringsdeskundige ouders opgehaald.

Publicatie begin volgend jaar

Alle commentaren worden de komende weken zorgvuldig gewogen en verwerkt in een definitief concept dat eind november aan beroepsverenigingen wordt voorgelegd voor autorisatie. Naar verwachting is de richtlijn begin 2023 klaar voor publicatie.

Lees hier meer over de herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing

Reageer!