Multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen: definitie en kenmerken

Toenemend ongemak

Gezinnen die buiten de maatschappelijke boot vallen, oftewel gemarginaliseerde gezinnen, zijn er altijd geweest. Baartman en Van Wel spreken over verschillende perspectieven van waaruit hulp aan deze gezinnen gestalte kreeg. Zo werden deze gezinnen begin negentiende eeuw vanuit het perspectief van armoede bekeken. Eind zestiger jaren kwam het perspectief van de deprivatie op. De ‘schuld’ verschoof binnen dit perspectief van het individuele gezin naar de maatschappij.

De huidige term ‘multiprobleemgezinnen’ is afgeleid van het Amerikaanse multi-problem family en het Engelse problem family, termen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst werden gebruikt. De term ‘multiprobleemgezin’ sluit aan bij de individualisering in de samenleving. Volgens Baartman is het onjuist de complexiteit van de problematiek in deze gezinnen te herleiden tot individuele tekorten. Maar even onjuist is het deze te herleiden tot de ongunstige omstandigheden waarin de gezinnen leven. Beide zijn van belang en hebben hun invloed.

Er is in de literatuur de nodige discussie over de benaming ‘multiprobleemgezinnen’ en een toenemend ongemak tekent zich af. De term is stigmatiserend en past niet bij de huidige tijdgeest binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming waarin de nadruk meer komt te liggen op kracht, op wat al goed gaat en wat het gezin wel kan (in plaats van op dat wat misgaat en wat het gezin niet kan). Verschillende auteurs hanteren dan ook of pleiten voor een andere benaming dan ‘multiprobleemgezinnen’.

Ook de cliënten van de cliëntentafel geven aan deze term veroordelend en problematiserend te vinden; niemand wil een ‘probleem’ zijn. Zij geven aan dat het uitgangspunt moet zijn welke hulp en zorg de gezinnen nodig hebben. Een alternatief dat verschillende auteurs gebruiken en een basis heeft in empirisch onderzoek, is nog niet beschikbaar. Daarom wordt in deze richtlijn voorlopig toch nog over multiprobleemgezinnen gesproken.

Belangrijkste kenmerken van multiprobleemgezinnen
Een definitie van multiprobleemgezinnen
Reageer!