Multiprobleemgezinnen

Het vaststellen van ‘goed genoeg’ ouderschap

Aanbevelingen

Op basis van de literatuur en overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de jeugdprofessional die met multiprobleemgezinnen werkt:

  • Verzamel informatie over de ontwikkelingsbehoeften van de betreffende jeugdige, de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de gezins- en omgevingsfactoren die binnen dit gezin een rol spelen. Gebruik hierbij het Framework for the assessment of children in need and their families. Ga na hoe deze factoren op elkaar inwerken en herhaal dit regelmatig.

  • Beoordeel, in samenspraak met de gezinsleden, of er sprake is van ‘goed genoeg’ ouderschap. Gebruik hierbij de veertien voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de jeugdige. Stel altijd de vraag: wat heeft de jeugdige nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en wat heeft de ouder nodig om zijn of haar kind hierin te ondersteunen?

  • Gebruik een instrument om de huidige en toekomstige veiligheid van de jeugdige te bepalen. Neem beslissingen over de veiligheid van de jeugdige en goed genoeg ouderschap nooit alleen, maar samen met een collega of een daartoe gekwalificeerde gedragswetenschapper. Maak gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Verzamel informatie over de veiligheid van de jeugdige en deel telkens je bevindingen met de gezinsleden en andere betrokkenen. Leg hen uit dat de veiligheid van de jeugdige de ondergrens is en vertel hen waaruit die veiligheid in dit geval bestaat.

  • Onderdeel van het gezinsplan is een veiligheidsplan. Stel dit altijd samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties op en evalueer het regelmatig met elkaar. Maak hier met elkaar afspraken over.

… Meer

Hulpmiddelen bij het in kaart brengen en beoordelen van ouderschap
Reageer!