Multiprobleemgezinnen

Effectief casemanagement en de houding van de professional

Wat vraagt effectief casemanagement van de professional?

In de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen dienen hulpverleners extra aandacht te besteden aan het opbouwen van een goede relatie met de gezinsleden en hen zo veel mogelijk te motiveren de aangeboden hulp te aanvaarden om problemen op te lossen.

Gewenste houding jeugdprofessional

In de houding van de professional zijn volgens Zoon en Berg-le Clercq de volgende elementen van belang:

 • Betrokken en met respect. Het is van belang dat professionals een vertrouwensband creëren en het gesprek aangaan met het gezin. Het is belangrijk dat de professional de ouders en jeugdigen serieus neemt en ook aandacht besteedt aan wat er wel goed gaat binnen het gezin.

 • Transparant en duidelijk. Multiprobleemgezinnen hebben geleerd om niemand snel te vertrouwen en zijn bovendien van mening dat de maatschappij niet te vertrouwen is. De professional moet daarom altijd transparant zijn over waar hij staat, wat hij wil, wat hij van plan is, waarom hij dingen doet zoals hij ze doet. Verhallen benadrukt dat de hulpverlener hierbij niet belerend of betuttelend moet zijn.

 • Een individuele, flexibele benadering. De behoeften en omstandigheden van multiprobleemgezinnen zijn erg veranderlijk. Het is daarom van belang dat de professional zich flexibel opstelt en niet uitgaat van een vooraf vastgestelde volgorde van interventiestrategieën.

 • Empowerend. De professional ziet het gezin als gelijkwaardig, sluit aan bij de krachten in het gezin en activeert deze. De vragen van het gezin staan centraal en de professional werkt samen met de ouders om oplossingen te vinden die werken voor dat gezin.

 • Outreachend. Dit betekent dat de professional naar het gezin toe gaat, actief contact met het gezin onderhoudt en flexibel kan omgaan met de tijdstippen waarop er contact is met het gezin.

… Meer

Competenties

Berger en collega’s onderscheiden tien competenties waarover een generalistische professional in de sociale sector dient te beschikken:

 • 1. Verheldert vragen en behoeften.

 • 2. Versterkt eigen kracht en zelfregie.

 • 3. Is zichtbaar en gaat op mensen af.

 • 4. Stimuleert verantwoordelijk gedrag.

 • 5. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie.

 • 6. Verbindt een gezamenlijke en individuele aanpak.

 • 7. Werkt samen en versterkt netwerken.

 • 8. Beweegt zich in uiteenlopende systemen.

 • 9. Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen.

 • 10. Benut professionele ruimte, is een lerende professional en is ondernemend.

… Meer

De hulpverlener moet naast kunnen engageren (het gezin meekrijgen en motiveren voor verandering) ook kunnen positioneren (duidelijk zijn, een standpunt innemen). Hij is dus verbindend én robuust.

De centrale positie verwerven

Van belang is met name dat de vaste hulpverlener overtuigingskracht toont richting de gezinsleden en andere betrokkenen, domeinoverstijgend en integraal blijft kijken, bereid is compromissen te sluiten, lef en moed toont en bijvoorbeeld de vraag durft te stellen of een betrokken hulpverlener of instantie nog nodig is om het plan voor het betreffende gezin uit te voeren. Hij laat zich niet door de eerste de beste tegenslag of ‘nee’ bij een instantie weerhouden en neemt en verwerft op deze manier mandaat. Deze ene hulpverlener is hiermee eindverantwoordelijk voor de hulp aan dit gezin.

Aanbevelingen
Samenwerking tussen hulpverleners
Reageer!