Multiprobleemgezinnen

De gebruikte methode bij de ontwikkeling van de richtlijn

Verantwoording dataverzameling

De beantwoording van deze uitgangsvragen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ‘grijze’ literatuur, praktijkkennis en de inbreng van professionals. Voor het literatuuronderzoek vormt de kenniscollectie van het Nederlands Jeugdinstituut de basis.

Bij de ontwikkeling van de richtlijn is gebruik gemaakt van de dossiers Multiprobleemgezinnen, Verstandelijk beperkte ouder, Migrantengezin, Kindermishandeling, Armoede in gezinnen en Eenoudergezin en de volgende stukken:

  • Wat werkt in multiprobleemgezinnen? (Zoon & Berg-le Clercq, 2013)

  • Kenmerken en risicofactoren van multiprobleemgezinnen (Zoon, 2012)

  • Wat werkt bij verstandelijk beperkte ouders? (Zoon & Foolen, 2014)

  • Risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling (Van Rooijen & Berg, 2010)

  • Uithuisplaatsing: Wat werkt? (Bartelink, 2013)

  • Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? (Bartelink, Ten Berge & Van Yperen, 2013)

… Meer

Beoordeling van wetenschappelijk bewijsmateriaal
Werkwijze
Reageer!