Middelengebruik

Organisatie

Maatregelen rond middelengebruik

Om de setting alcohol- en drugsvrij te houden, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Op organisatieniveau moet worden bepaald welke maatregelen wel en niet genomen (mogen) worden (interventies, eventuele sancties). Hierbij kan wellicht ook de verslavingszorg geconsulteerd worden. Een uniform organisatiebreed uitgevoerd beleid rond middelengebruik is veelal wenselijk, maar hierbij is het belangrijk dat medewerkers op directieniveau in gesprek gaan met medewerkers op de werkvloer: wat is haalbaar, wat is werkbaar? In een dergelijke situatie botsen immers principes als ‘empowerment‘ en ‘het initiatief laten bij de cliënt’ nogal eens met ‘grenzen stellen’ en ‘positioneren’.

In het Basishouding en competenties is aan de orde gekomen dat het belonen van goed gedrag (contingency management) effectief is. Het veranderen van het middelengebruik is een proces van vallen en opstaan, waarin sterk moet worden ingezet op de (vaak sterk wisselende) motivatie van de jeugdige. Straffen werkt meestal contraproductief. Het stellen van heldere gedragsregels en het handhaven hiervan is belangrijk, maar de nadruk dient te liggen op het vieren van de successen en niet op sancties bij het overtreden van de regels rondom middelengebruik. De jeugdige moet inzicht krijgen in zijn gedrag, en in de reden(en) waarom het niet lukt om zijn gebruik te minderen of te stoppen.

Samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners
Afspraken binnen de organisatie
Reageer!