KOPP

Screenen op risico’s

Verdere screening van emotionele problemen, gedragsproblemen en gezinsfunctioneren

Het kan zijn dat op basis van de ingevulde SIK-lijst nadere screening van emotionele of gedragsproblemen of van het gezinsfunctioneren gewenst is. Voor zover een dergelijke screening nog niet in een voorgaande fase is uitgevoerd, kan de jeugdprofessional deze zelf in gang zetten.

Voor het meten van emotionele en gedragsproblemen bevelen we de volgende betrouwbare en valide screeningsinstrumenten aan:

  • CBCL (Child Behavior Checklist; versie 1,5 – 5 jaar en versie 6 -18 jaar). Ouders, verzorgers of andere volwassenen die de jeugdige goed kennen vullen de vragenlijst in.

  • SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire; 3 – 16 jaar). Bij kinderen tot 11 jaar wordt de lijst ingevuld door de ouder of leerkracht; is de jeugdige 11 jaar of ouder, dan vult hij of zij de lijst zelf in, onder begeleiding van een volwassene.

  • YSR (Youth Self Report; 11 – 18 jaar), in te vullen door de jeugdige.

  • C-TRF (Caregiver-Teacher’s Report Form; 1,5 – 5 jaar) en TRF (Teacher’s Report Form; 6 – 18 jaar). De (C-)TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL.

… Meer

Voor de screening van hechtingsproblemen verwijzen we naar de Richtlijn Problematische gehechtheid.

Voor het meten van het gezinsfunctioneren bevelen we het inzetten van de volgende screeningsinstrumenten aan:

  • VGO (Vragenlijsten Gezin en Opvoeding). Dit instrument meet het algemene gezinsfunctioneren en de opvoedproblemen in gezinnen met jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

  • NOSI (Nijmeegse Ouderlijke Stress Index). Met dit gezinsdiagnostisch instrument kan worden nagegaan vanuit welke potentiële stressbronnen binnen de opvoedingscontext daadwerkelijk stress of belasting wordt ervaren door de ouders. De NOSI is oorspronkelijk bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, maar is zodanig opgezet dat afname ook mogelijk is bij ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 13 jaar.

… Meer

Als blijkt op basis van de vragenlijst of nadere informatie dat de jeugdige het risico loopt KOPP-problematiek te ontwikkelen, zet dan de aanbevolen interventies uit de SIK-lijst in (zie hierboven).

Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld dient de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd te worden.

Daarnaast kunnen de volgende richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming worden geraadpleegd:

… Meer

Aanbevelingen
Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst)
Reageer!