Kindermishandeling

8. Organisatorische randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

Goede besluitvorming over kindermishandeling vraagt niet alleen een specifieke attitude, kennis en vaardigheden van professionals. Het is ook belangrijk dat een aantal randvoorwaarden in de organisatie en in het professionele netwerk is gerealiseerd.

  • Organisaties dienen zich te houden aan de gestelde (wettelijke) kaders zoals de verplichting om te werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Jeugdwet, het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

  • Om het werk goed te doen en kritisch te blijven is het nodig dat jeugdprofessionals training en intervisie volgen en voortdurend met elkaar in gesprek blijven over de (resultaten van de) aanpak.

  • Daarnaast moeten de caseload en personele capaciteit van de organisatie realistisch zijn.

  • Ook de veiligheid van de jeugdprofessional zelf moet geborgd zijn (denk aan een vluchtroute, alarmknop op locatie, assistentie van de politie op locatie, in tweetallen op huisbezoek indien nodig en hulp bij secundaire traumatisering van medewerkers).

  • In geval van een juridisch proces, bijvoorbeeld wanneer de jeugdprofessional als getuige gevraagd wordt in een proces, dient er juridische steun te zijn voor de betrokken jeugdprofessional.

  • Een deugdelijk, werkbaar, praktisch digitaal dossier is noodzakelijk.

  • Duidelijke afspraken over samenwerking in het zorgnetwerk zijn nodig zodat er een soepele informatie-uitwisseling kan plaatsvinden en werkwijzen van verschillende instanties die met een gezin te maken hebben op elkaar zijn afgestemd. In het zorgnetwerk is het belangrijk dat een goede samenwerking tussen instanties gerealiseerd wordt, zodat er afstemming plaatsvindt over de geboden hulp en de verwachte uitkomsten daarvan voor gezinnen.

… Meer

Wanneer organisaties goede randvoorwaarden weten te realiseren, kunnen hulpverleners zich de benodigde kennis, vaardigheden en attitude eigen maken en in hun dagelijkse praktijk gaan toepassen.

Als organisaties oog hebben voor de behoeften van hun medewerkers, kunnen medewerkers op hun beurt oog hebben voor de behoeften en belangen van jeugdigen. Turnell en Edwards gebruiken daarvoor de term ‘practice leadership’ om aan te geven dat leidinggevenden en begeleiders van jeugdprofessionals op eenzelfde manier moeten werken en (bege)leiding geven, zoals dat van de jeugdprofessional in de gezinssituatie wordt verwacht. Bijvoorbeeld door het stellen van de juiste vragen, de jeugdprofessional zelf mogelijke antwoorden laten bedenken en gebruik maken van best practices.

Aanbevelingen
1. Inleiding
Reageer!