Kindermishandeling

Interventies voor veiligheid en herstel

Bevorderende factoren voor interventies

Wetenschappelijk onderbouwde algemene werkzame factoren (onafhankelijk van type hulp en doelgroep) voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn:

 • een goede werkrelatie tussen professional en cliënt;

 • aansluiting bij de motivatie van de cliënt;

 • consensus over het probleem en hulpvraag en het type interventie dat daarbij past;

 • gestructureerde interventie (doel, opzet, planning, fasering, ed.);

 • programma integriteit: de interventie wordt uitgevoerd zoals die bedoeld is;

 • professionaliteit van de professional (kennis en vaardigheden worden systematisch bijgehouden);

 • goede werkomstandigheden (met onder andere reële caseload en aandacht voor de veiligheid van de professional).

… Meer

Wat werkzame factoren zijn van interventies die specifiek gericht zijn op kindermishandeling, is niet goed bekend. Er zijn aanwijzingen dat deze interventies meer kans van slagen hebben wanneer de hulp:

 • zich richt op meerdere domeinen (bv. schoolprestaties, gezondheid, gedrag, etc) en betrokkenen (jeugdige, ouders, het gezin);

 • abuse-specifiek’ is (hulp of behandeling na seksueel misbruik is dus anders dan hulp bij verwaarlozing);

 • een cognitief-gedragsmatig uitgangspunt heeft;

 • in samenhang geboden wordt;

 • op maat is;

 • gericht is op het gehele gezin;

 • ook plaatsvindt in de eigen leefsituatie;

 • substantiële duur en intensiteit heeft;

 • uitgaat van de krachten van het gezin.

… Meer

Een herstelgerichte behandeling (van de jeugdige, ouders en/of andere gezinsleden) heeft bovendien meer kans van slagen wanneer (Gezondheidsraad):

 • tevens psycho-educatie is of wordt gegeven, ook zonder dat er van (direct) aanwijsbare schade bij de jeugdige sprake lijkt; dit helpt om het gebeurde in het juiste perspectief te plaatsen: geweld (verbaal of fysiek) is niet de juiste manier om conflicten op te lossen; geweld is geen normaal onderdeel van gezinsrelaties; iemand onder controle houden met geweld is niet normaal (‘we weten uit onderzoek dat …’)

 • de ouders achter de behandeling staan, de problemen van de jeugdige serieus nemen, en erkennen wat er gebeurd is;

 • de behandeling integraal is, dat wil zeggen gericht op verschillende problemen van de jeugdige en het systeem daaromheen;

 • het grote geheel continu in beeld blijft maar daarbinnen geprioriteerd is wat eerst moet, wat daarbij meteen meegenomen kan worden en wat beter opgepakt kan worden nadat andere problemen zijn opgelost;

 • de situatie rondom de jeugdige veilig is, dat gewerkt wordt aan het stoppen van de kindermishandeling.

  Let op: dit wil niet zeggen dat afgewacht moet worden en niet aan behandeling begonnen zou kunnen worden.

… Meer

Aanbevelingen
Drie typen interventies
Reageer!