Kindermishandeling

Als je je zorgen maakt

Inleiding

Uitgangsvragen

 • Wat moeten jeugdprofessionals doen bij signalen van en risicofactoren voor kindermishandeling?

 • Hoe kan de jeugdprofessional de situatie in kaart brengen en weten wat er aan de hand is?

 • Welke instrumenten zijn beschikbaar voor veiligheids- en risicotaxatie?

… Meer

In dit hoofdstuk worden algemene handelingsadviezen gegeven bij signalen en vermoedens van kindermishandeling. Als kapstok dient de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling uit 2013. Deze wet verplicht professionals die met ouders en/of jeugdigen werken om een meldcode over huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. De Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt het kader waarbinnen de jeugdprofessional handelt, naar aanleiding van geconstateerde signalen van en risicofactoren voor kindermishandeling zoals deze in de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn.

In de komende hoofdstukken volgen we de stappen die deel uit moeten maken van een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij een vermoeden van huiselijk geweld (waaronder partnergeweld) of kindermishandeling. De stappen hoeven niet per se in volgorde afgelopen te worden of afgerond te worden voor een volgende stap. Het spreken van ‘stappen’ is daarom enigszins verwarrend. Een meldcode leidt de professional door het proces vanaf een vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over hulpverlening of het doen van een melding bij Veilig Thuis.

De wet schrijft voor dat een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling minimaal de volgende onderdelen (stappen) moet bevatten:

 • in kaart brengen van de situatie (signalen, risico- en beschermende factoren);

 • overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding;

 • gesprek met betrokkene(n);

 • wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling (bij twijfel: Veilig Thuis raadplegen);

 • beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

… Meer

Verder moet een meldcode aan de volgende minimumeisen voldoen:

 • Er moet een verantwoordelijkheidsverdeling zijn voor de diverse groepen medewerkers binnen de organisatie.

 • Er moet specifieke aandacht zijn voor bijzondere vormen van geweld die speciale kennis en vaardigheden van het personeel vereisen (bijvoorbeeld eergerelateerd geweld).

 • Er moet indien van toepassing overwogen worden om een case te registreren in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) (zie paragraaf 6.2).

 • Er moet specifieke aandacht zijn voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

… Meer

De onderdelen (stappen) van een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling worden hierna toegelicht.

Stap 0: Overwegen: kàn er sprake zijn van kindermishandeling?
Inleiding
Reageer!