Crisisplaatsing

1. Een crisis, en dan?

Aanbevelingen

De aanbevelingen volgen de stappen en beslissingen van de schematische weergave van het proces van de Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (zie Figuur 2 in de Complete Richtlijn, pdf).

 • Stap1: Aanmelding en eerste inschatting ernst en urgentie

  • Kijk bij een aanmelding wie de melder is: de jeugdige of één van de ouders, een naaste of een professionele instantie?
  • Maak tijdens de melding een eerste inschatting van de aard en ernst van de problemen en van de urgentie van de melding. Bij een acute crisis, dat wil zeggen als er direct fysiek gevaar dreigt voor de jeugdige of andere gezinsleden (ernstige verwaarlozing, ernstig fysiek geweld, een suïcide of psychose), kom je meteen in actie om de kans op schade te verkleinen.
 • Stap2: Afspraken met melder en direct handelen

  • Maak bij melding door een naaste of een professionele instantie bij het eerste contact afspraken over taken en verantwoordelijkheden: wie doet wat, wanneer en hoe om de veiligheid van de jeugdige of andere gezinsleden te waarborgen.
  • Zorg dat je bij een acute crisis binnen twee uur ter plaatse bent. Zijn er gewonden gevallen, dreigt er ernstig fysiek geweld of vraagt de situatie om ‘beveiliging’ van gezinsleden of hulpverleners, schakel dan direct de hulpdiensten in (112). Bel bij een poging tot suïcide of een (dreigende) psychose direct de crisisdienst van de GGZ.
  • Maak bij de aanmelding een inschatting van de acute veiligheid van de ouder, de jeugdige en van anderen. Vraag hiernaar bij de aanmelder, check de eigen informatiesystemen op een eventuele voorgeschiedenis en schakel bij vermoedens van onveiligheid de politie in. Wanneer je denkt dat de situatie ter plaatse mogelijk onveilig of bedreigend is, ga dan met twee jeugdzorgwerkers naar het gezin.

… Meer

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Wetenschappelijke studies naar crisisinterventies in de jeugdhulp zijn niet of nauwelijks voorhanden. Het verdient aanbeveling op basis van ervaringen van de jeugdzorgwerkers en hun handelen in de praktijk deze richtlijn verder te onderbouwen en aan te scherpen. Deze richtlijn is slechts een start van een ontwikkeling waarbij onderlinge uitwisseling tussen jeugdzorgwerkers van belang is.

Overige overwegingen
Reageer!