Knelpuntenanalyses

Richtlijnonderwerpen zijn het resultaat van uitgebreide brainstormsessies met professionals, cliënten en onderzoekers. Nadat een onderwerp is bepaald, vindt er een knelpuntenanalyse plaats. In een knelpuntenanalyse wordt de geschiktheid van het onderwerp voor de ontwikkeling van een richtlijn bepaald. Een knelpuntenanalyse leidt tot de vragen of knelpunten waarmee de praktijk zit en waarop een richtlijn antwoord moet geven. Bijvoorbeeld: ‘waaraan kunnen ernstige gedragsproblemen herkend worden?’ en ‘wat zijn effectieve interventies bij problematische gehechtheid?’. Niet elke knelpuntenanalyse leidt tot de ontwikkeling van een richtlijn.

Meest recente knelpuntenanalyses

In 2017 maken we een start met de voorbereiding van twee nieuwe richtlijnen. Dat betekent daaraan voorafgaand ook het organiseren van twee knelpuntenanalyses. In 2016 is onderzocht aan welke nieuwe richtlijn(en) behoefte is. Via diverse kanalen hebben we professionals en cliënten gevraagd welke onderwerpen de voorkeur hebben. Vervolgens zijn een praktijkpanel, het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, de cliëntentafel en een aantal wetenschappers geraadpleegd. Op basis van deze input zijn twee onderwerpen geselecteerd voor het uitvoeren van een knelpuntenanalyse: seksualiteit (bevorderen van seksueel gezond gedrag/preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksuele ontwikkeling) en angst en/of trauma.

Begin 2017 vonden die twee knelpuntenanalyses plaats onder leiding van De Argumentenfabriek. Per onderwerp verzamelden jeugdprofessionals, cliënten en wetenschappers in twee denksessies knelpunten en formuleerden zij vragen die een mogelijk nieuwe richtlijn volgens hen zou moeten beantwoorden. Inmiddels (april 2017) is door de Stuurgroep Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming besloten om als eerste een vervolg te geven aan de ontwikkeling van de Richtlijn Seksuele ontwikkeling. Een kleine voorbereidingsgroep heeft gewerkt aan verdere afbakening van dit onderwerp. In de komende periode stellen we vast wie de ontwikkelaar wordt. Ook is besloten om de onderwerpen angst en trauma uit elkaar te halen en over beide onderwerpen in een later stadium een richtlijn te ontwikkelen. De kaarten die De Argumentenfabriek van de knelpuntenanalyses heeft gemaakt zijn in de rij hieronder te bekijken.

Knelpuntenanalyses tot nu toe

Hieronder kun je de knelpuntenanalyses bekijken die sinds 2010 voor verschillende onderwerpen zijn gemaakt:

2017:

2010-2015:

Reageer!