Ervaringsverhaal

Foto Ineke de Laat

Ineke de Laat is als beleidsmedewerker Opleidingen bij Entréa betrokken bij het invoeren van richtlijnen.

Ineke de Laat, Beleidsmedewerker Opleidingen

Entréa aan de slag met invoer richtlijnen in eigen organisatie

Medio 2014 is Entréa gestart met een werkgroep waarin managers, behandelcoördinatoren en beleidsmedewerkers hebben nagedacht over de manier waarop wij de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming binnen onze organisatie willen implementeren. De werkgroep was het er over eens dat de richtlijnen een belangrijke aanvulling zijn op de professionele bagage in de rugzak van iedere jeugdprofessional. Het is aan professionals zelf om de richtlijnen te kennen, zich ertoe te verhouden en ze te benutten. Hiermee onderhouden zij hun professionaliteit en verbeteren ze hun werk. Deze overtuiging had consequenties voor onze strategie: we kozen voor een ‘ontwikkelaanpak’. We wilden medewerkers enthousiasmeren en uitnodigen met de richtlijnen aan de slag te gaan. Dit is dan ook de reden dat Entréa ervoor gekozen heeft het werken met richtlijnen niet verplicht te stellen.

Twee behandelcoördinatoren hebben met hun teams in een eerder stadium meegewerkt aan de ontwikkeling en proefinvoering van een drietal richtlijnen. Eind maart/begin april hebben we voor medewerkers drie informatiebijeenkomsten over de richtlijnen georganiseerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten hebben medewerkers van de betreffende teams hun positieve ervaringen gedeeld. Ze vertelden over wat de invoering in hun werk heeft betekend, hoe zij dat hebben aangepakt én wat het resultaat voor kinderen en ouders was. De informatiebijeenkomsten werden goed bezocht: ca 175 jeugdzorgwerkers, behandelcoördinatoren en managers waren aanwezig. Deelnemers werden expliciet uitgenodigd om vragen te stellen en ideeën en weerstanden te bespreken. Bij het afsluiten van de bijeenkomsten hebben we medewerkers gevraagd ons te laten weten wat zij gaan doen met de informatie die zij hadden gekregen. Veel deelnemers waren nieuwsgierig en gaven aan zich te willen verdiepen in de beschikbare richtlijnen én het onderwerp op de agenda van hun team te willen zetten. We hebben ook deelnemers uitgenodigd ons via hun manager te laten weten wat zij nodig hebben om met de richtlijnen aan de slag te gaan. Waar mogelijk zullen wij dat faciliteren. We attenderen medewerkers op de voordelen van het gebruik van de zgn. Doorbraakmethode (Tijd voor Jeugd) bij de implementatie van de richtlijnen en hebben een implementatieformulier ontwikkeld waarmee teams planmatig aan de slag kunnen. Het gebruik van deze tools is vrijblijvend. Op een speciale intranetpagina is alle informatie verzameld. Daarnaast bieden we medewerkers de gelegenheid om kennis en ervaringen te delen en te discussiëren via een forum op intranet.

Wij hebben er vertrouwen in dat medewerkers ‘de handschoen oppakken’ en met de richtlijnen aan de slag gaan. We volgen de ontwikkelingen en stellen waar nodig onze strategie of werkwijze bij. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het behandelaanbod van Entréa moet worden aangepast. Entréa neemt daarnaast deel aan het landelijke Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming omdat we het landelijk delen van kennis belangrijk vinden.