Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

18 maart 2021 - De mogelijke ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn Toekomstgericht werken wordt onderzocht. Dit doet het Nederlands Jeugdinstituut samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Verschillen in aanpak

Het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid is een actueel maatschappelijk vraagstuk. Op basis van ervaringskennis, kennis uit onderzoek en praktijkervaring worden de bouwstenen van toekomstgericht werken steeds scherper. Tegelijkertijd zijn er verschillen in de aanpak en er ontbreekt een gezamenlijke kwaliteitsbasis.

Knelpuntenanalyse

Onderdeel van de verkenning voor een richtlijn is een inmiddels uitgevoerde knelpuntenanalyse. In twee sessies, begeleid door de Argumentenfabriek, brachten jeugdprofessionals de knelpunten en de vragen rond rondom toekomstgericht werken met jongeren in kaart. De opbrengst is samengevat in de knelpuntenkaart Toekomstgerichte ondersteuning op weg naar volwassenheid.

Daarnaast hebben jongeren kwaliteitscriteria voor toekomstgericht werken geprioriteerd. Dit vormt samen met de knelpunten en vragen van professionals het vertrekpunt voor een richtlijn of een ander passend kwaliteitsinstrument.

Vervolgstappen

De resultaten van deze verkenning vormen onderwerp van gesprek met beroepsverenigingen in de jeugdsector. Mede aan de hand hiervan volgt een besluit over de vraag of en hoe de ontwikkeling van een richtlijn Toekomstgericht werken vorm kan krijgen.

Reageer!