Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

19 oktober 2021 - Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van een vakinhoudelijk kwaliteitskader voor het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid.

Dit gebeurde in afstemming met beroepsverenigingen, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Er hebben consultaties plaatsgevonden met beroepsverenigingen, belangenvertegenwoordigers en onderzoekers over het draagvlak en de inhoud van een richtlijn. Daarnaast zijn jongeren en professionals bevraagd op hun ideeën, wensen, vragen en knelpunten.

Het rapport dient als vertrekpunt voor de voorbereiding van een vakinhoudelijke richtlijn voor toekomstgericht werken. Het bevat informatie over het toekomstgericht werken, kwaliteitscriteria die jongeren stellen aan de begeleiding en knelpunten die professionals ervaren in hun praktijk. Het rapport kan in deze fase al professionals en beleidsmakers ondersteunen bij professionalisering en bij het creëren van randvoorwaarden voor de goede ondersteuning.

Lees het rapport

Reageer!