Multiprobleemgezinnen

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen: een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de term multiprobleemgezin vaak negatieve associaties op, ook bij hulpverleners. De nieuwe richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming kiest daarom voor een positieve benadering. Hoe kun je als hulpverlener het gezin benaderen vanuit zijn kracht en mogelijkheden in plaats vanuit problemen? Hoe definieer je samen met het gezin wat de problemen zijn en waaraan gewerkt moet worden? En hoe betrek je de omgeving erbij? Op deze en andere vragen geeft de richtlijn een antwoord.

Multiprobleemgezinnen: definitie en kenmerken

Aanbevelingen

Op basis van de literatuur en overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de jeugdprofessional die met multiprobleemgezinnen werkt:

  • Neem kennis van de definitie van multiprobleemgezinnen en de kenmerken van zulke gezinnen: ‘een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp’. Noem een gezin alleen een multiprobleemgezin als het aan deze definitie voldoet.

  • Pas op voor stigmatisering bij het gebruik van het woord ‘multiprobleemgezin’. Gebruik het begrip alleen om de complexiteit van de problematiek van het gezin mee aan te duiden en de juiste, passende hulp te verkrijgen.

… Meer

Problemen zijn multidimensionaal en multicausaal
Reageer!